Mua tài khoản download Pro để kinh nghiệm website Download.vn KHÔNG quảng cáotải toàn cục File rất nhanh chỉ với 79.000đ.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết anh văn lớp 6


Đề bình chọn 1 huyết môn giờ Anh lớp 6 bao gồm 2 đề, giúp các em học viên ôn tập, rèn năng lực tiếng Anh. Đồng thời cũng giúp những em học sinh lớp 6 hệ thống lại loài kiến thức, chuẩn bị thật xuất sắc cho kỳ thi học tập kỳ đạt công dụng cao.


Tải Đề kiểm tra 45 phút môn tiếng Anh lớp 6

Ngoài ra, những em còn rất có thể tải đề khám nghiệm 1 máu hay nói một cách khác là đề kiểm soát 45 phút môn Toán, Ngữ Văn, đồ lý. Vậy mời các em cùng xem thêm nội dung chi tiết trong nội dung bài viết dưới đây:

Đề chất vấn 1 ngày tiết môn giờ đồng hồ Anh lớp 6 - Đề 1

I. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

1. A. Father b. Mother c. This d. Thank

2. A. Ten b. Twenty c. Pen d. He

3. A. Five b. Nine c. Window d. Night

4. A. Door b. School c. Stool d. Afternoon

II. Choose the best word or phrase that completes each sentence below:

1. What time does Nga ____________ every morning?

A. Gets up B. Get up C. Get D. Gets

2. He ____________ breakfast at six o’clock every morning.


A. Have B. Having C. Has D. Khổng lồ have

3. Our classroom is ____________ the second floor.

A. From B. In C. At D. On

4. How many chairs ____________ there in the house?

A. Vì chưng B. Is C. Are D. Does

5. – ____________ does Mai live? - At 120 Hung Vuong Street.

A. What B. When C. Where D. Who

6. Minh goes khổng lồ school ____________ 12.45 every afternoon.

A. In B. At C. On D. To

7. My father is an ____________

A. Teacher B. Doctor C. Farmer D. Engineer

8. ____________ is your brother? - He is thirteen.

A. What time B. How far C. How old D. How long

9. What are these? They are ____________

A. Book B. Ruler C. Stools D. Eraser

10. What does he do? – ____________ is a doctor.

A. She B. He C. You D. I

11. ____________ thirty students in my class.


A. Is there B. Are there C. There is D. There are

12. What is that? – ____________ is a pen.

A. This B. They C. That D. These

III. Matching the column A with the right answer in column B.

AB

1. How many tables are there in your classroom?

2. Who is that?

3. What does your mother do?

4. Is there a o’clock in your room?

a. No, there is not.

b. That’s my teacher.

c. There is one.

d. She is a nurse.

1. ____________

2. ____________

3. ____________

4. ____________

IV. Read the passage and do the exercises.

Nam is a student. He is twelve years old. His father is a doctor. He is forty years old. His mother is a teacher. She is thirty six years old. He has a brother & a sister. His brother is an engineer. He is twenty years old. His sister is a student. She is fifteen.

A. True (T) or False (T).

Statements True or False

Nam is twelve years old. ____________Nam’s father isn’t a doctor. ____________Nam has a brother. ____________His sister is fifty. ____________

B. Answer the questions.

1. What does Nam’s mother do?

.......................................................................................................................

2. How many people are there in Nam’s family?

.......................................................................................................................


V. Make the questions.

1 ................................................................................................................... ?

His name is Hung.

2 .................................................................................................................... ?

She is 12 years old.

3 .................................................................................................................... ?

There are 5 people in her family.

4 ..................................................................................................................... ?

We live in a house.

VI. Writing.

1. The / they / in / room / are / living.

.........................................................................................................................

2. School / teachers / in / are / many / our / there / how /?

.........................................................................................................................

Đề bình chọn 1 huyết môn tiếng Anh lớp 6 - Đề 2

I. Phonics. (1pt)

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

a. Father b. Afternoon c. Armchair d. Familya. Ten b. Twenty c. Pen d. Hea. Five b. Nine c. Miss d. Hia. Door b. School c. Stool d. Afternoon

II. Reading. (3 pts) Read the passage carefully then vày the task below.

My name is Hai. I’m twelve years old. I’m a student. I live on Ly Thai lớn street. There are four people in my family: My father, my mother, my sister và me. My father is a worker. His name is Ha. He’s forty-eight. My mother is a teacher in a school. She is thirty-nine years old. Her name is Mai. My sister is a student. She is sixteen. Now we are in our living - room.

A. Write True (D or False (F):(1pt)B. Answer the questions.(2 pts)

1. Hai’s sister is teacher.

1. How old is Hai?

....................................

2. Hai’s sister is fifteen.

2. How many people are there in his family?

....................................

3. Hai is a student.

3. Is his father a doctor?

....................................

4. Hai’s mother teaches in a school.

4. Where are they now?

....................................


III. Use of language. (3 pts)

A. Find one choice in a, b, c or d that best complete the sentences. (2 pts)

1. ____________ is your teacher? – Mrs. Chi.

a. What b. Where c. Who d. Why

2. ____________ you Lan’s sister?

a. Beb. Is c. Ared. Am

3. How many ____________ you Lan’s sister?

a. Stereo b. Stereos c. Stereose d. Streoes

4. Nineteen-three-six = ____________

a. Twelve b. Ten c. Thirteen d. Nine

5. ____________ a clock on the wall?

a. Is b. It is c. It d. Is there

6. We live ____________ an old city.

a. On b. Up c. At d. In

7. What ____________ your father do? - He is an engineer.

a. Does b. Vị c. Is d. Are

8. This is my brother. – ____________ name is Peter.

a. His b. Her c. Their d. My

9. ____________ is that? That is a television.

a. What b. Who |c. Where d. How

10. There ____________ thirty - five students in my class room.

a. Is b. Am c. Are d. Be

B. Correct the right form of “tobe".(1pt)

1. Hello, My name ____________ Ba.

2. My father ____________ an engineer.

Xem thêm: Scandal "không yêu xa" ầm ĩ khiến btc " bạn muốn hẹn hò số 225

3. We ____________ fine, thanks. & you?

4. I ____________ a teacher.

IV. Writing: (3 pts)

A. Write the correct sentences, (1pt)

1. There/ forty-five/ student/ my class.

.................................................................................

2. We/ not / fine / today.

.................................................................................

B. Write about yourself and your family (from 25 khổng lồ 35 words) (3 pts)

.................................................................................

Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - kết nối tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - liên kết tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - liên kết tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

gia sư

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Bộ Đề thi giờ đồng hồ Anh 6 sách mới
Bộ đề thi giờ đồng hồ Anh 6 Global Success - kết nối tri thức
Bộ đề thi giờ Anh 6 Explore English - Cánh diều
Bộ đề thi giờ đồng hồ Anh Friends plus - Chân trời sáng sủa tạo
Top 200 Đề thi giờ Anh 6 (năm 2023 tất cả đáp án)
Trang trước
Trang sau

Bộ Đề thi giờ Anh 6 Global Success, Friends plus, i
Learn Smart World, Explore English năm 2023 gồm đáp án, tiên tiến nhất của ba bộ sách Kết nối tri thức, Chân trời sáng sủa tạo, Cánh diều giúp thầy giáo và phụ huynh có thêm tài liệu Đề thi giờ Anh lớp 6 từ đó giúp học viên ôn luyện và đạt điểm cao trong những bài thi môn giờ đồng hồ Anh 6.


Đề thi giờ Anh 6 năm 2023 (có đáp án, bắt đầu nhất)

Xem demo Đề GK2 Anh 6 Global
Xem test Đề GK2 Anh 6 Smart
Xem thử Đề HK2 Anh 6 Global
Xem demo Đề HK2 Anh 6 Friends
Xem thử Đề HK2 Anh 6 Smart

Chỉ trường đoản cú 130k cài đặt trọn bộ Đề thi thân kì 2 tiếng Anh 6 Global Success với Smart World phiên bản word có giải mã chi tiết:


- Đề thi giờ Anh lớp 6 giữa kì 1

- Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 6 học kì 1

- Đề thi tiếng Anh lớp 6 giữa kì 2

- Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 6 học kì 2

Bộ đề thi giờ đồng hồ Anh Friends plus (Chân trời sáng tạo)


- Đề thi giờ Anh lớp 6 giữa kì 1

- Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 6 học tập kì 1

- Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 6 thân kì 2

- Đề thi giờ Anh lớp 6 học kì 2

Bộ đề thi tiếng Anh 6 i
Learn Smart World

- Đề thi tiếng Anh 6 giữa kì 1

- Đề thi giờ Anh 6 Cuối kì 1

- Đề thi tiếng Anh 6 giữa kì 2

- Đề thi giờ Anh 6 Cuối kì 2

Bộ đề thi giờ Anh 6 Explore English (Cánh diều)


- Đề thi tiếng Anh lớp 6 giữa kì 1

- Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 6 học kì 1

- Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 6 giữa kì 2

- Đề thi tiếng Anh lớp 6 học kì 2

Bộ đề thi giờ đồng hồ Anh 6 Right on!

- Đề thi giờ đồng hồ Anh 6 thân kì 1

- Đề thi giờ đồng hồ Anh 6 Cuối kì 1

- Đề thi tiếng Anh 6 giữa kì 2

- Đề thi giờ Anh 6 Cuối kì 2

Bộ đề thi giờ đồng hồ Anh 6 English Discovery

- Đề thi tiếng Anh 6 giữa kì 1

- Đề thi tiếng Anh 6 Cuối kì 1

- Đề thi giờ Anh 6 thân kì 2

- Đề thi tiếng Anh 6 Cuối kì 2

Phòng giáo dục và Đào chế tác ...

Đề thi thân kì 1 - Global Success

Năm học tập 2023 - 2024

Bài thi môn: giờ Anh lớp 6

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

A.VOCABULARY 

I. Find the word which has a different sound in the part underlined.

1. A. Lamps B. Desks C. Lights D. Legs

2. A. Brother B. Nose C. Sofa D. Poster

3. A. Finger B. Leg C. Neck D. Elbow

4. A. Mouth B. House C. Country D. About

5. A. Subject B. Music C. Study D. Lunch

II. Find the odd A, B, C or D. 

1. A. Chair B. Apartment C. Villa D. House

2. A. Fridge B. Cooker C. Microwave D. Bedroom

3. A. Classrooms B. Students C. Teachers D. Streets

4. A. Confident B. Thể thao C. Hard-working D. Creative

5. A. Calculator B. Notebook C. Teacher D. Rubber

B . USE OF ENGLISH: 

III. Choose the correct answer A, B, or C 

1. There four chairs và a table the middle of the room.

A. Are – in B. Are – at C. Is – on D. Is – in

2. Can you me the book, please?

A. Move B. Pass C. Have D. Turn

3. Would you lượt thích some juice?

A. Drink B. Drinking C. Lớn drink D. Drank

4. My best friend is kind & . He often makes me laugh.

A. Funny B. Nice C. Shy D. Boring

5. At break time, I go lớn the library và books.

A. Go B. Read C. Play D. Listen

6. Our class is going to lớn a picnic at the zoo on Saturday. 

A. Have B. Take C. Pass D. Go

7. The school year in Viet nam starts ________ September 5th.

A. In B. On C. At D. Since

8. Students live and study in a ________ school. They only go trang chủ at weekends.

A. Secondary B. International C. Boarding D. Private

9. ‘What are you doing this Saturday?’ ‘I’m ________ camping with some friends.

A. Having B. Going C. Doing D. Playing

10. Nam football now. He’s tired.

A. Doesn’t play B. Plays C. Is playing D. Isn’t playing

IV. Use correct tense of the verbs in the following sentences.

1. I (watch) TV about 3 hours a day.

2. We (play) tennis now 

3. Minh sometimes (practise) the guitar in his room.

4. She (have) black hair.

5. Look at the girl! She (ride) a bike.

C. READING:

V. Read the text & answer T or F:

My name’s Quan. One of my best friends is Phong. He is my classmate and we always go to lớn school together. Phong is twelve. He’s tall & rather thin. He has short curly black hair và brown eyes. Phong is funny và friendly. I lượt thích being with him because he always makes me laugh. He is also very sporty và plays football và basketball very well. We often play basketball and football at the weekend. He loves listening to music and playing the guitar. I can’t play the guitar but I love music, too. Phong doesn’t lượt thích computer games. He likes playing with his friends in the street. Phong is a very good student. His favourite subject is Maths. He’s not good at Science but he studies hard khổng lồ pass it.

True False

1. Quan và Phong are studying in the same class.
2. Phong is tall và not fat.
3. Phong’s hair is straight & black.
4. Phong likes playing sports.
5. Quan tiền dislikes playing the guitar.

VI. Read the letter from George. Choose the correct answer: A, B or C.

Dear Sergio, 

How (l) you? (2) you want to lớn know about a typical day at my school? I always (3) to lớn school with my brother and my friend Steve. School starts at 7 o"clock. (4) the morning, we have five lessons, usually different subjects. I go trang chủ at 11.40. Then we have lunch. I (5) have lunch at school. In the afternoon, there are three lessons. My favourite subject is Geography. After school, we often play football. What about you?

Bye for now, 

George 

1. A. Vày B. Go C. Are

2. A. Does B. Vì chưng C. Are

3. A. Walk B. Walks C. Walking

4. A. On B. In C. At

5. A. Don’t B. Not C. Doesn’t

D. WRITING:

VII. Rearrange the words lớn make correct sentences. 

1. Now/ They/ English/ studying/ are/ .

____________________________________________________________________________________ 

2. School/ your/ there/ How many/ students/ are/ in/? 

____________________________________________________________________________________ 

3. Has/Hoa/hair/ long/ brown/. 

____________________________________________________________________________________ 

4. There/ beautiful garden/ left/ Ba"s house/ a/ to/ is/ the/ of/.

____________________________________________________________________________________ 

5. Do/ you/ What/ after/ do/ school/ ?/, Mai 

____________________________________________________________________________________ 

Phòng giáo dục và Đào chế tạo ra ...

Đề thi thân kì 1 - Cánh diều

Năm học tập 2023 - 2024

Bài thi môn: tiếng Anh lớp 6

Thời gian làm cho bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

I. Choose the best answers

1. How many ......................... Are there?

A. Book

B. Books

C. A book

D. The book

2. They are in their ………….. Room.

A .living

B. Khổng lồ live

C. Live

D. Khổng lồ live

3.Thu: What’s her name ? - Lan: ……………………

A. His name’s Hoa 

B. My name’s Hoa

C. Your name’s Hoa

D. Her name’s Hoa

4. He is ……………

A. Doctors

B. Teachers

C. An engineer

D. Students

5. Twenty - two + thirty-seven = ……………............

A. Fifty- six

B. Fifty-nine

C. Fifty- seven

D. Fifty- eight

6. A: Are they twelve ? - B:………….

A.Yes, he is

B. No, he isn’t

C. No, they aren’t 

D. Yes, we are

7. I live............. Can Tho city.

A. On

B. In

C. At

D. With

8 .A: ………….. Are you? - B: I’m fine, thanks.

A. What

B. Where

C. Who

D. How

9. A: How old are you ?

A. He’s eleven

B. I’m fine

C. I’m eleven years old

D. She’s eleven years old

10. - Miss Hoa: Goodmorning, class. - Children : …………………….

A.Good afternoon, teacher

B. Good evening, teacher

C. Hi,teacher

D. Good morning, teacher

II. Read the passage và answer the questions

My name’s Ba. I’m a student. .This is my family. There are four people in my family : my father, my mother , my sister and me. My father is fifty years old .He’s a doctor. My mother is forty-six .She’s a nurse. My sister is a student.

1.What’s his name ?

…………………………………………………………………

2. How old is his father?

…………………………………………………………………

3. How old is his mother ?

…………………………………………………………………..

4. What does she do?

………………………………………………………….............

III. Give the correct form of verbs 

1.Mr Tan and Miss Lien (be) …………….. Teachers .

2. I (live) ....................... In Ha Noi. 

3. That ( be) .......................... My classroom.

4. I (be) .................... A student.

IV. Find the mistake in each sentence & correct it

1. My school is in the city. They is big.

2. We have English at Monday and Friday .

3. My mother often get up at 6.00 o’clock in the morning.

4. What does Mr. Minh travel to work?

5. I’m hungry. I’d like some chicken và some rices.

6. What are you going vì on the weekend?

7. The Nile River is the longer river in the world.

8. We are burning too many coal, oil and gas.

9. She cooks in the kitchen now .

10. We have lots of beautiful beach.

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo ...

Đề thi giữa kì 1 - Chân trời sáng tạo

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: giờ Anh lớp 6

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

I. Indicate the word whose bold part differs from the other three in pronunciation

1. A. Cleaner B. Woman C. Mother D. Man

2. A. Nicer B. Safer C. about D. any

3. A. Cheaper B. Bigger C. Compete D. Tutor

4. A. Larger B. Enter C. Grammar D. Verb

II. Put the verbs in brackets in the correct form 

1. I (not be) ________ at school at the weekend.

2. She (not study) ________ on Friday.

3. My students (be not) ________ hard working.

4. He (have) ________ a new haircut today.

5. I usually (have) ________ breakfast at 7.00.

III. Rewrite the complete sentence using the adverb of frequency in brackets in its correct position.

1. They go to the movies. (often)

2. She listens to lớn classical music. (rarely)

3. He reads the newspaper. (sometimes)

4. Sara smiles. (never)

5. She complains about her husband. (always)

6. I drink coffee. (sometimes)

7. Frank is ill. (often)

8. He feels terrible (usually)

9. I go jogging in the morning. (always)

10. She helps her daughter with her homework. (never)

IV. Choose the letter A, B, C or D khổng lồ answer these following questions

Charles is twelve years old. He lives in a modern villa in the suburb of the city. His father is a manager. His mother is a secretary. And he is a student. The villa is next to lớn a large shopping center so it’s very convenient. There is a big backyard where they can sit và have afternoon tea. His mother often buys some flowers because there is a flower cửa hàng opposite their house. At Tet, they often go to lớn the historic pagoda near their villa.