Giá: Giá bớt dần Giá tăng cao Từ A-Z từ bỏ Z-A sắp đến xếp: tất cả thành phầm hot sản phẩm mới Sản phẩm khuyến mãi ngay

*
" class="product" />

Ấm sắc đẹp thuốc điện GỐM SỨ BÁT TRÀNG FUJISHI 2.8 lít HK-33BX/SV-202 -

Cấu tạo: Gốm Sứ chén bát Tràng
Dung tích 2.8, công suất 450W

*
" class="product" />

Ấm dung nhan thuốc điện GỐM SỨ BÁT TRÀNG FUJISHI 2.8 lít HK-33BX/SV-202 -

Cấu tạo: Gốm Sứ bát Tràng
Dung tích 2.8, công suất 450W

*
" class="product" />

Ấm sắc đẹp thuốc năng lượng điện GỐM SỨ BÁT TRÀNG FUJISHI 2.8 lít HK-33BX/SV-202 -

Cấu tạo: Gốm Sứ chén Tràng
Dung tích 2.8, công suất 450W

*
" class="product" />

Ấm sắc thuốc năng lượng điện GỐM SỨ BÁT TRÀNG FUJISHI 2.8 lít HK-33BX/SV-202 -

Cấu tạo: Gốm Sứ bát Tràng
Dung tích 2.8, hiệu suất 450W

*
" class="product" />

Ấm dung nhan thuốc năng lượng điện GỐM SỨ BÁT TRÀNG FUJISHI 2.8 lít HK-33BX/SV-202 -

Cấu tạo: Gốm Sứ chén bát Tràng
Dung tích 2.8, hiệu suất 450W

*
" class="product" />

Ấm sắc thuốc điện GỐM SỨ BÁT TRÀNG FUJISHI 2.8 lít HK-33BX/SV-202 -

Cấu tạo: Gốm Sứ chén bát Tràng
Dung tích 2.8, năng suất 450W

*
" class="product" />

Ấm sắc đẹp thuốc năng lượng điện 3.2L GỐM SỨ BÁT TRÀNG Fujishi HK-33B < NÂU ĐẤT>

Cấu tạo: Gốm Sứ chén bát Tràng
Dung tích 3.2L, công suất 450W

*
" class="product" />

Ấm sắc thuốc năng lượng điện 3.2L GỐM SỨ BÁT TRÀNG SEN VIỆT 33B < XANH LỤC>

Cấu tạo: Gốm Sứ chén bát Tràng
Dung tích 3.2L, hiệu suất 450W

*
" class="product" />

Ấm sắc thuốc năng lượng điện 3.2L GỐM SỨ BÁT TRÀNG Fujishi HK-33B < XANH NGỌC>

Cấu tạo: Gốm Sứ chén Tràng
Dung tích 3.2L, hiệu suất 450W

*
" class="product" />

Ấm nhan sắc thuốc năng lượng điện 3.2L GỐM SỨ BÁT TRÀNG Fujishi HK-33 < XANH LỤC>

Cấu tạo: Gốm Sứ chén Tràng
Dung tích 3.2L, công suất 450W

*
" class="product" />

Ấm sắc đẹp thuốc năng lượng điện 3.2L GỐM SỨ BÁT TRÀNG Fujishi HK-33B < NÂU ĐẤT>

Cấu tạo: Gốm Sứ bát Tràng
Dung tích 3.2L, hiệu suất 450W

*

Ấm sắc thuốc điện Fujishi 3.2 Lít tiến thưởng Gold

Cấu tạo: Gốm Sứ chén bát Tràng
Dung tích 3.2L, công suất 450W

*

Ấm dung nhan thuốc năng lượng điện CÓ CHUÔNG BÁO - SEN VIỆT GỐM SỨ BÁT TRÀNG Fujishi 2.8 lít HK-33BX/SV-202 -NÂU

Cấu tạo: Gốm Sứ chén Tràng
Dung tích 2.8L, hiệu suất 450W

*

Ấm nhan sắc thuốc điện CÓ CHUÔNG BÁO - SEN VIỆT GỐM SỨ BÁT TRÀNG Fujishi 2.8 lít HK-33BX/SV-202 - VÀNG

Cấu tạo: Gốm Sứ chén bát Tràng
Dung tích 2.8L, hiệu suất 450W

*

Ấm sắc thuốc năng lượng điện CÓ CHUÔNG BÁO - SEN VIỆT GỐM SỨ BÁT TRÀNG Fujishi 2.8 lít HK-33BX/SV-202 - NÂU

Cấu tạo: Gốm Sứ chén Tràng
Dung tích 2.8L, năng suất 450W

*

Ấm dung nhan thuốc năng lượng điện GỐM BÁT TRÀNG Fujishi HK-33G/SV-606 (Xanh Ngọc)

Cấu tạo: Gốm Sứ bát Tràng
Dung tích 3.2L, năng suất 450W

*

Ấm nhan sắc thuốc điện GỐM BÁT TRÀNG Fujishi HK-33G/SV-606 (Vàng Gold)

Cấu tạo: Gốm Sứ bát Tràng
Dung tích 3.2L, hiệu suất 450W

*
" class="product" />

Ấm sắc thuốc điện 3.2L GỐM SỨ BÁT TRÀNG Fujishi HK-066 < NÂU ĐẤT>

Cấu tạo: Gốm Sứ chén Tràng
Dung tích 3.2L, năng suất 450W

*
" class="product" />

Ấm sắc thuốc năng lượng điện 3.2L GỐM SỨ BÁT TRÀNG SEN VIỆT HK-066 < NÂU ĐẤT>

Cấu tạo: Gốm Sứ chén Tràng
Dung tích 3.2L, năng suất 450W

*
" class="product" />

Ấm nhan sắc thuốc điện 3.2L GỐM SỨ BÁT TRÀNG SEN VIỆT HK-066 < XANH LỤC>

Cấu tạo: Gốm Sứ bát Tràng
Dung tích 3.2L, hiệu suất 450W

*
" class="product" />

Ấm sắc thuốc điện 3.5L GỐM SỨ BÁT TRÀNG SEN VIỆT HK-268/SV-803 < VÀNG GOLD>

Cấu tạo: Gốm Sứ chén bát Tràng
Dung tích 3.5L, năng suất 450W

*
" class="product" />

Ấm sắc thuốc điện 3.2L GỐM SỨ BÁT TRÀNG Fujishi HK-066 < XANH LỤC>

Cấu tạo: Gốm Sứ chén bát Tràng
Dung tích 3.2L, công suất 450W

*
" class="product" />

Ấm dung nhan thuốc điện 3.5L GỐM SỨ BÁT TRÀNG Fujishi HK-268/SV-803 < VÀNG GOLD>

Cấu tạo: Gốm Sứ chén bát Tràng
Dung tích 3.5L, hiệu suất 450W

*
" class="product" />

Ấm sắc đẹp thuốc điện 3.5L GỐM SỨ BÁT TRÀNG Fujishi HK-268/SV-803 < NÂU ĐẤT>

Cấu tạo: Gốm Sứ chén Tràng
Dung tích 3.5L, năng suất 450W

*

Siêu thuốc điện tự động Fujishi Sen Việt HK-33G (Vàng Gold)

Cấu tạo: Gốm Sứ chén Tràng
Dung tích 3.2L, công suất 450W

*
" class="product" />

Ấm nhan sắc thuốc năng lượng điện 3.2L GỐM SỨ BÁT TRÀNG SEN VIỆT HK-088 < VÀNG GOLD>

Cấu tạo: Gốm Sứ bát Tràng
Dung tích 3.2L, công suất 450W

*

Ấm nhan sắc thuốc năng lượng điện CÓ CHUÔNG BÁO - SEN VIỆT GỐM SỨ BÁT TRÀNG Fujishi 3.2 lít HK-088 - NÂU

Cấu tạo: Gốm Sứ chén bát Tràng
Dung tích 3.2L, năng suất 450W

*

Ấm sắc thuốc điện CÓ CHUÔNG BÁO - SEN VIỆT GỐM SỨ BÁT TRÀNG Fujishi 3.2 lít HK-088 - VÀNG

Cấu tạo: Gốm Sứ chén bát Tràng
Dung tích 3.2L, hiệu suất 450W

*

Ấm nhan sắc thuốc điện CÓ CHUÔNG BÁO - SEN VIỆT GỐM SỨ BÁT TRÀNG Fujishi 3.2 lít HK-33G/SV-606 - XN

Cấu tạo: Gốm Sứ chén bát Tràng
Dung tích 3.2L, năng suất 450W

*

Ấm nhan sắc thuốc năng lượng điện CÓ CHUÔNG BÁO - SEN VIỆT GỐM SỨ BÁT TRÀNG Fujishi 3.2 lít HK-33G/SV-606 - VÀNG

Cấu tạo: Gốm Sứ bát Tràng
Dung tích 3.2L, công suất 450W

*

Ấm nhan sắc thuốc điện CÓ CHUÔNG BÁO - SEN VIỆT GỐM SỨ BÁT TRÀNG Fujishi 3.2 lít HK-066 - NÂU

Cấu tạo: Gốm Sứ chén Tràng
Dung tích 3.2L, hiệu suất 450W

*

Ấm dung nhan thuốc năng lượng điện CÓ CHUÔNG BÁO - SEN VIỆT GỐM SỨ BÁT TRÀNG Fujishi 3.2 lít HK-066 - XL

Cấu tạo: Gốm Sứ chén bát Tràng
Dung tích 3.2L, công suất 450W

*

Ấm dung nhan thuốc điện CÓ CHUÔNG BÁO - SEN VIỆT GỐM SỨ BÁT TRÀNG Fujishi 3.5 lít HK-268/SV-803 - VÀNG

Cấu tạo: Gốm Sứ chén bát Tràng
Dung tích 3.5L, hiệu suất 450W

*

Ấm nhan sắc thuốc điện CÓ CHUÔNG BÁO - SEN VIỆT GỐM SỨ BÁT TRÀNG Fujishi 3.2 lít HK-33B - NÂU

Cấu tạo: Gốm Sứ bát Tràng
Dung tích 3.2L, năng suất 450W

*

Ấm sắc thuốc điện CÓ CHUÔNG BÁO - SEN VIỆT GỐM SỨ BÁT TRÀNG Fujishi 3.2 lít HK-33B - XN

Cấu tạo: Gốm Sứ bát Tràng
Dung tích 3.2L, công suất 450W

*

Ấm dung nhan thuốc điện CÓ CHUÔNG BÁO - SEN VIỆT GỐM SỨ BÁT TRÀNG Fujishi 3.2 lít HK-33B - XL

Cấu tạo: Gốm Sứ chén Tràng
Dung tích 3.2L, công suất 450W

*

Ấm sắc thuốc năng lượng điện CÓ CHUÔNG BÁO - SEN VIỆT GỐM SỨ BÁT TRÀNG Fujishi 3.5 lít HK-268/SV-803 - NÂU

Cấu tạo: Gốm Sứ bát Tràng
Dung tích 3.5L, công suất 450W

*

Ấm nhan sắc thuốc năng lượng điện Kim cưng cửng KC-33T

Thiết kế đối chọi giản, tinh tếCông suất 450W

*

Ấm sắc thuốc điện Kim cương cứng KC-33T - màu sắc trắng

Thiết kế đối kháng giản, tinh tếCông suất 450W

*

Ấm dung nhan thuốc năng lượng điện Legend LK-1800 - 3.3L

Dung tích: 3.3L Công suất: 450W

Ấm dung nhan thuốc bắc bởi điện các loại nào tốt?

Mua cùng lựa chọn nóng sắc dung dịch bắc bây chừ rất đơn giản và dễ dàng với các loại ấm sắc thuốc nhiều chủng loại chủng loại và các nhà sản xuất không giống nhau như: ấm sắc thuốc Việt Nam, nóng sắc thuốc Hàn Quốc, nóng sắc thuốc Nhật Bản..., nhưng để mua được một ấm sắc thuốc vừa ý với nhu cầu sử dụng của họ thì cực kỳ khó.

Bạn đang xem: Ấm sắc thuốc bằng điện

Vấn đề hãy lựa chọn mua hãng sản xuất nào xuất sắc cho sức khỏe và unique nữa kia là kỹ năng và kiến thức mà ai ai cũng biết. Chúng tôi nhà cung ứng ấm nhan sắc thuốc các năm ghê nghiệm, xin reviews cho quý vị tìm hiểu thêm các dòng ấm sắc dung dịch điện đang xuất hiện được điện thoại tư vấn là uy tính và chất lượng trên thị phần ấm nhan sắc thuốc hiện nay.

Ấm dung nhan thuốc năng lượng điện Trường Thọ


*

Chế độ bảo hành chính hãng 12 tháng, Đổi mới ấm 1 đổi 1 trong vòng 3 mon khi thành phầm bị lỗi chuyên môn của ấm sắc thuốc điện Trường Thọ

Thị trường hiện tại có tương đối nhiều hiệu ấm sắc thuốc nhưng quality và độ bền cao phải nói tới Ấm nhan sắc thuốc Trường thọ (Bình An). Là 1 trong những thương hiệu tất cả mâm nhiệt nhập vào và cung ứng đạt tiêu chuẩn chỉnh cao, với sứ " chén bát Tràng" cung ứng và thêm ráp tại nước ta nổi tiếng về chất lượng lượng. Dường như chế độ bảo hành " bên trên cả giỏi vời" của các hãng đang đánh bại những thương hiệu từ nóng sắc thuốc tới từ Trung Quốc.

Ấm sắc thuốc điện hàn quốc Koreaking


*

Ấm sắc đẹp thuốc điện nước hàn Koreaking KMDP-7000M có giá bán hơn 2 triệu đồng
Với Ấm nhan sắc thuốc điện nước hàn Koreaking KMDP-7000M chúng ta cũng có thể dùng sắc các loại thuốc bắc, thuốc nam, bác cất những loại thảo dược liệu khác nhau, bao gồm cả nhân sâm Hàn Quốc... Đặc biệt, bạn còn rất có thể dùng nhằm tiềm những loại thực phẩm thích hợp như: gà ác, chim bồ câu...
Ưu điểm: bao gồm Đèn chiếu tia laze xa có tác dụng diệt khuẩn, giảm mùi, tăng xác suất chiết xuất chất và giữ cho thuốc sau khi sắc không bị phân hủy. Kiến thiết theo kết cấu máy hút chân không, tự động ép nước dung dịch ra khỏi buồn chán sau khi đang sắc dung dịch xong., Bình nấu bằng thủy tinh chịu nhiệt đặc trưng không rạn nứt, ko vỡ trong những lúc sử dụng. Dễ sử dụng và dọn dẹp vệ sinh nhờ thiết kế khối hệ thống nhiệt bóc tách rời bình nấu, công tắc nguồn an toàn, chạm màn hình chống cháy, chống cạn.
Cách dung nhan thuốc bắc đúng cách bằng khôn xiết thuốc điện
Ấm sắc đẹp thuốc vận động rất đơn giản và dễ dàng Bạn cứ đến thuốc vào và trộn nước vào theo lời dặn của chưng sĩ ( hay 3 chén bát hay 4 chén). Ấm thông thường có 2 cơ chế nấu đun cấp tốc ( 5 giờ đồng hồ ) hay ủ ( đun chậm 8 tiếng), chúng ta nên chọn chế độ đun lừ đừ để có thể chiết suất ra thuốc với quality tốt nhất.
Âm dung nhan thuốc gồm một mâm đun nước phía bên trong đáy ấm, nước sôi làm nên thuốc sau khoản 5 cho tới 8 giờ tuỳ thời gian mà chúng ta chọn chính sách nấu. Lúc này đèn nguồn sáng báo hiệu cơ chế đang đun nấu Khi nước dung dịch cạn đến tầm giớ hạn( tới mực của mâm nhiệt) ấm sẽ tự ngắt thường là 1 trong những chén hoặc tới 8 phân chén. Đèn sẻ đưa sang đèn hâm. Cơ hội này bạn có nhu cầu uống liền thì bạn chắt thuốc ra với uống còn không các bạn chưa uống ngay tức khắc thì vẫn để đó nhằm thuốc giữ ấm lúc nào uống thì chắt ra.
Lưu ý: đừng để quá lâu thuốc hoàn toàn có thể cạn và thời hạn để ở cơ chế đèn đá quý (chế độ hâm) không thực sự 7 tiếng.

Sieu sac thuoc dien loai tot
Tin tức tặng
trang bị hút khói khử mùi nhà bếp CANZY mở bán bộ quà tặng kèm theo lần 2

trang bị lọc nước RO Fuji
E Nhật bản mở bán khuyến mãi lần 2 hấp dẫn

Két sắt khóa năng lượng điện tử, khóa cơ bình yên HONEYWELL ( Mỹ) mở bán tặng kèm lần 2

tiếp diễn chuỗi sự kiện "Flash Sales, xả hàng Két sắt khóa cơ, khóa năng lượng điện tử Honeywell bình yên đến từ Mỹ " định kỳ hàng tháng thành công đợt 1 vừa qua, khối hệ thống ALOBUY nước ta tiếp tục mang lại Quý người sử dụng những thời cơ và bề ngoài mua hàng cuốn hút ưu đãi lớn nhất trong năm lần 2 này bởi việc tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá từ 30 - 49% mang đến các thành phầm két fe gia đình cao cấp nhập khẩu CHÍNH HÃNG.


THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ DU LỊCH công ty ALOBUY nước ta T6/2022

Lời đầu tiên, hệ thống ALOBUY vn - triển lẵm sỉ điện máy cùng thiết bị công ty bếp thời thượng chân thành cảm ơn sự tín nhiệm và ủng hộ của Quý khách hàng trong suốt 1 năm qua. Kính chúc người tiêu dùng một ngày có tác dụng việc kết quả và may mắn!


Chứng dìm Website thương mại Điện Tử Đạt chuẩn Giao Dịch


Chứng nhận đại lý phân phối sản phẩm chính hãng


HỆ THỐNG SHOWROOM BÁN HÀNG ALOBUY VIỆT nam giới TOÀN QUỐC


HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG


Thông tin doanh nghiệp


KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI


HÌNH THỨC THANH TOÁN


ALOBUY VIỆT phái nam - PHÂN PHỐI SỈ - LẺ ĐIỆN MÁY, THIẾT BỊ NHÀ BẾP CAO CẤP

alobuy.vn

ALOBUY vn - Đại lý bày bán sỉ - lẻ điện máy, thiết bị khu nhà bếp cao cấp


Được thành lập và hoạt động từ mon 6 năm 2012, ALOBUY Việt Namhiện là"Nhà triển lẵm sỉ - lẻ tiên phong hàng đầu tại vn ” trong nghành nghề dịch vụ nhập khẩu cùng phân phối chuyên nghiệp chuỗi yêu quý hiệu khỏe khoắn điện gia dụng, thiết bị nhà bếp cao cấp". Đến với
ALOBUY Việt Nam, quý khách có thể thoả sức sắm sửa hơn 3.000 mặt hàng khác nhau từ thiết bị năng lượng điện tử, đồ gia dụng gia dụng, thiết bị phòng bếp cao cấp, sách, thành phầm cho con trẻ em cho tới các sản phẩm âu yếm sắc đẹp cùng cơ thể. Luôn luôn đặt lợi ích của người tiêu dùng lên số 1 với khẩu hiệu" Hàng bao gồm hãng, Giá giảm thật", ALOBUY Việt Namáp dụng chính sách ưu đãi cho phần lớn các phương diện hàng,với dịch vụ giao hàng tận chỗ trong" 24 - 48h"trên nước ta và chế độ đổi trả hàng trong tầm 03 ngày. Với bọn chúng tôi, sự chuộng và thoải mái và dễ chịu của người sử dụng luôn là ưu tiên số 1 trong tiêu chí giao hàng cũng như vận động tại ALOBUY Việt Nam

Là kênh cung cấp sỉ - lẻ các chuỗi uy tín mạnh, công ty chúng tôi mang mang đến một môi trường thao tác làm việc sáng chế tạo ra và siêng nghiệp. Cài đội ngũ nhân viên cấp dưới trẻ, năng lực cùng với hầu như kinh nghiệm làm chủ quý giá chỉ tích lũy từ bỏ nhiều thị trường và lĩnh vực,ALOBUY Việt Namđóng góp một phần không nhỏ tuổi vào việc cung ứng những thành phầm thiết thực cho người tiêu cần sử dụng tại Việt Nam


Dịch vụ quan tâm khách hàngALOBUY nước ta Co., LTD
Địa chỉ435/1 Thống Nhất, Phường 11, Quận gò Vấp, Tp HCM
Hotline cung ứng dịch vụ khách hàng hàng1900 63 6610 | (028) 62 77 99 88
Email

info
alobuy.vn

Vậy nên từ bây giờ chúng tôi bên cung cấpấm nhan sắc thuốc điệnnhiều năm gớm nghiệm, xin giới thiệu cho quý vị tham khảo "Top 10 siêu sắc thuốc điện được ưa chuộng nhất" hiện đại với mẫu mã mã nhỏ gọn, dễ ợt sử dụng, không nhiều tốn tời gian giúp người sử dụng có được không ít thời gian nghỉ ngơi ngơi hơn so với biện pháp sắc thuốc thông thường của tín đồ xưa.

1.Ấm nhan sắc thuốc Matika MTK-3011

Ấm dung nhan thuốc Matika MTK-3011có kết cấu gồm thân ấm, đế ấm và mâm nhiệt, với phần thân ấm được thiết kế từ gốm nung ở mức nhiệt 1300 độ nên hoàn toàn khử không còn mùi chì có trong đất. Lớp men phủ của ấm trọn vẹn bằng men thoải mái và tự nhiên nên rất khó bị nứt khi thổi nấu với ánh sáng cao hay là không biến dạng giỏi mất màu sắc theo thời hạn dài sử dụng. Đế ấm sắc thuốc được đúc tức thời khối bởi nhựa ABS màu đen, có tác dụng chịu nhiệt xuất sắc và không xẩy ra nhiễm tạp chất gây sợ cho sức khỏe người sử dụng.

Xem thêm: Lịch thi đấu bóng đá cúp c1 châu âu hôm nay, lịch thi đấu cúp c1 hôm nay

Giá thị trường:279.000 đ

Giá tham khảo:165.000 đ

*

TÍNH NĂNG:

Thương hiệu
Matika
Mã sản phẩm
MTK-3011Công suất tiêu tốn (W)300Điện áp (V)220Tần số (Hz)50Dung tích (L)3Bảng điều khiển
Nút ấn
Đèn báo hiệu

Chất liệu sản phẩm
Gốm
Màu sắc
Nâu vàng
Xuất xứ thương hiệu
Việt Nam
Xuất xứ sản phẩm
Việt Nam
Bảo hành (tháng)12

Xem cụ thể sản phẩm trên đây:https://truongthgt.edu.vn/san-pham/am-sac-thuoc-matika-mtk-3011-12959.html

2.Siêu dung nhan thuốc năng lượng điện Fujishi HK-33BX

Siêu nhan sắc thuốc bằng điện Fujishi HK-33BXcó xây đắp hoàn toàn thời thượng với gia công bằng chất liệu chủ yếu làm cho từ gốm chén Tràng có khả năng chịu nhiệt độ cao, và lại không huyết ra những chất ô nhiễm và độc hại hay chất hóa học làm biến đổi chất lượng thuốc, là chất liệu các chuyên gia khuyên dùng để sản xuất các khôn xiết sắc thuốc hiện nay. Hơn nữa ấm còn được tích hợp các tác dụng hiện đại như bảo trì độ nóng, ngăn chặn thoát khá nước khi thuốc được đun sôi bảo đảm an toàn được độ nguyên chất của các thành phần gồm trong thuốc hết sức hiệu nghiệm.

Giá thị trường:450.000 đ

Giá tham khảo:230.000 đ

*

TÍNH NĂNG:

Xuất xứ

Chính hãng Fujishi

Tên sản phẩm

Ấm sắc thuốc

Mã sản phẩm

HK-33BX

Công suất

450 W

Dung tích

2,8 lít

Chức năng

Sắc được nhiều thuốc bắc, thuốc nam, dung dịch lá

Ưu điểm

Làm từ gốm bát Tràng cao cấp

Tự động ngắt điện

Ngăn thoát tương đối nước

Duy trì độ nóng, tiết kiệm ngân sách điện năng

Bảo hành

12 tháng

Xem cụ thể sản phẩm tại đây:https://truongthgt.edu.vn/san-pham/sieu-sac-thuoc-dien-fujishi-hk-33bx-5259.html

3.Siêu nhan sắc thuốc trường Thọ chén Tiên BA-2086 long Vàng

Siêu dung nhan thuốc điện ngôi trường Thọ bát Tiên BA-2086Rồng xoàn có các cơ chế săc dung dịch nhanh, chậm không giống nhau, tự động tắt khi sau thời điểm sắc thuốc xong, auto báo hiệu khi nhan sắc thuốc xong, tự động hóa hâm nóng lúc nước dung dịch nguội, ấm có dung tích: 3,2lít, sử dụng điện áp: 220V/50Hz, công suất hoạt động 450W, công suất tỏa nhiệt: 250ml/h, ngoài ra ấm còn có: Dò sức nóng được nhập khẩu chất lượng cao bền bỉ với thời gian, dây điện được sử dụng bằng các loại dây silicone kháng cháy chịu đựng được nhiệt độ cao mang lại 2000C, dây điện nguồn sử dụng 100% dây đồng, độ nhiều năm 1,2m giúp người sử dụng để dàng thao tác khi sử dụng.

Giá thị trường:360.000 đ

Giá tham khảo:280.000 đ

*

TÍNH NĂNG:

Thương hiệu
BA-2086RVMã sản phẩm
Trường Thọ
Công suất tiêu hao (W)450w
Điện áp (V)220VTần số (Hz)50Hz
Dung tích (L)2.8 lít
Trọng số lượng sản phẩm (Kg)2,5kg – 2,8 kg
Chất liệu sản phẩm
Gốm bát Tràng
Màu sắc
Vàng
Xuất xứ thương hiệu
Viêt Nam
Xuất xứ sản phẩm
Việt Nam
Bảo hành (tháng)12 tháng

Xem chi tiết sản phẩm tại đây:https://truongthgt.edu.vn/san-pham/sieu-sac-thuoc-truong-tho-bat-tien-ba-2086-rong-vang-3603.html

4.Siêu nhan sắc thuốc năng lượng điện Kim cương KC-33V

Siêu thuốc Kim cương KC-33được làm từ gốm theo tiêu chuẩn của Nhật có khả năng chịu nhiệt tốt, không làm tác động đến tinh hóa học của thuốc. Ấm tất cả thiết kế nhỏ gọn với nhị màu lịch sự trọng, đẹp nhất mắt. Khôn xiết thuốc KC-33V với hiệu suất cao, ngắt điện auto khi dung dịch trong bình còn lại một chén, có hai công dụng nấu cấp tốc và nấu chậm chạp và tự động hóa giữ nóng thuốc sau thời điểm sắc, bạn chưa hẳn mất thời hạn để canh thuốc. Ngoài tính năng nấu thuốc, cực kỳ thuốc Kim cương cứng KC-33V còn rất có thể sử dụng để nầm gà, làm bếp soup khôn xiết tiện lợi.

Giá thị trường:315.000 đ

Giá tham khảo:290.000 đ

*

TÍNH NĂNG:

Tên sản phẩmSiêu sắc thuốc điện Kim cưng cửng KC-33V
ModelKC-33V
Công suất450W
Dung tích3.3L
Kích thước20 x20 x 27cm
Chất liệuGốm
Chức năng
Xuất xứ sản phẩmThương hiệu Việt Nam
Bảo hànhChính hãng sản xuất Kim cương 12 tháng

Xem chi tiết sản phẩm tại đây:https://truongthgt.edu.vn/san-pham/sieu-sac-thuoc-dien-kim-cuong-kc-33v-6891.html

5.Siêu sắc đẹp thuốc điện auto Legend LK-1800

Siêu sắc đẹp thuốc điện auto Legend LK-1800có chức năng nấu thuốc tự động, 3 chén còn 1 chén. Với 2 chính sách nấu cấp tốc và chậm rãi giúp bạn thuận lợi lựa chọn công dụng nấu phù hợp với yêu cầu sử dụng. Với khoảng không gian 3.3 lít và năng suất 450W giúp chúng ta nấu thuốc thật tiện lợi và nhanh chóng không còn đề xuất lo vấn nhằm về thể tích và thời gian nấu thuốc nữa.

Giá thị trường:315.000 đ

Giá tham khảo:290.000 đ

*

TÍNH NĂNG:

Mã sản phẩm:

LK-1800

Hãng sản xuất:

Legend

Dung tích:

3.3L

Công suất:

450W

Chất liệu:

Gốm sứ chén Tràng

Điện áp:

220V/50Hz

Tính năng

An toàn cho sức khỏe người tiêu dùng

Thời gian bảo hành:

12 tháng bao gồm hãng

Xem chi tiết sản phẩm tại đây:https://truongthgt.edu.vn/san-pham/sieu-sac-thuoc-dien-tu-dong-legend-lk-1800-1510.html

6.Siêu dung nhan thuốc năng lượng điện Vạn lâu MT-506

Siêu sắc thuốc điện Vạn lâu MT-506sử dụng gốm để làm ấm như truyền thống, vì ấm thuốc bằng gốm có công dụng giữ được hương vị của dược thảo và giữ mang lại thuốc được nóng lâu hơn. Mặc dù cách đun nấu ở đây là sử dụng điện nhằm gia sức nóng chứ không hẳn bằng lửa. Bên trên ấm các nút bấm để setup chế độ nấu cùng hâm, cấp tốc chậm cũng do bạn điều khiển. Lúc bắt nóng thuốc lên với cài xong xuôi chế độ nấu, chúng ta cũng có thể thoải mái làm việc khác nhưng mà không cần trông coi, vì nóng thuốc sẽ auto ngắt cái điện khi thuốc đang nấu xong.

Giá thị trường:490.000 đ

Giá tham khảo:380.000 đ

*

TÍNH NĂNG:

Tên sản phẩm

Siêu nhan sắc thuốc điện

Mã sản phẩm

MT-506

Hãng sản xuất

Vạn Thọ

Dung tích

3.2 lít

Công suất

420 W

Điện áp/ tần số

220V / 50Hz

Màu sắc

Vàng - Xanh lá - Xanh Biển

Chất liệu

Gốm Bình Dương

Xuất xứ

Việt Nam

Bảo hành

12 tháng bao gồm hãng

Xem chi tiết sản phẩm tại đây:https://truongthgt.edu.vn/san-pham/sieu-sac-thuoc-dien-van-tho-mt-506-3679.html

7.Siêu sắc đẹp thuốc điện Gali GL-1817

Siêu sắc thuốc Gali GL -1817có điện áp 220v, hiệu suất 450w, địa điểm 3.3 lít. Vô cùng sắc thuốc Gali GL-1817 bao gồm vỏ bình được làm bằng cấu tạo từ chất sứ tráng men thời thượng có tài năng chịu nhiệt độ cao,là gia công bằng chất liệu chuyên dùng để chế tạo các hết sức sắc thuốc ngày nay. Thân nóng làm bằng gốm in họa tiết hoa văn theo tiêu chuẩn Nhật Bản. Có 2 chức năng nấu nhanh chậm tùy theo nhu yếu của người sử dụng, điều chỉnh lượng thuốc còn lại 8 phân hay 6 phân tùy theo yêu cầu dùng. Sắc các loại thảo dược.

Giá thị trường:750.000 đ

Giá tham khảo:485.000 đ

*

TÍNH NĂNG:

Thương hiệu
Gali
Mã sản phẩm
GL-1817Công suất tiêu thụ (W)450Điện áp (V)220Tần số (Hz)50Dung tích (L)3.3Chế độ nấu
Nhanh- Chậm
Chất liệu sản phẩm
Gốm sứ cao cấp
Xuất xứ sản phẩm
Trung Quốc
Bảo hành (tháng)12

Xem cụ thể sản phẩm trên đây:https://truongthgt.edu.vn/san-pham/sieu-sac-thuoc-dien-gali-gl-1817-6340.html

8.Siêu sắc đẹp thuốc năng lượng điện Gali GL-1808

Siêu dung nhan thuốc điện Gali GL-1808với diện tích 3,3 lít và hiệu suất lớn lên tới 450W giúp tiết kiệm thời gian nấu thuốc. Ngoài ra, rất thuốc còn có mạch tự động điều chỉnh lượng dung dịch và thời gian sắc theo nhu cầu. Tất cả 2 cơ chế nấu nhanh và chậm phù hợp với nhiều yêu cầu sử dụng.


Giá thị trường:690.000 đ

Giá tham khảo:489.000 đ

*

TÍNH NĂNG:

Mã sản phẩm:

GL-1808

Hãng sản xuất:

Gali

Dung tích:

3,3 lít

Công suất:

450W

Chất liệu:

Thân ấm bằng gốm tiêu chuẩn Nhật

Điện áp:

220V/50Hz

Xuất xứ

Gia công tại Trung Quốc

Thời gian bảo hành:

12 tháng tại TTBH Gali

Xem cụ thể sản phẩm trên đây:https://truongthgt.edu.vn/san-pham/sieu-sac-thuoc-tu-dong-gali-gl-1808-thuong-hieu-viet-67.html

9.Siêu sắc thuốc điện Gali GL-1818

Siêu dung nhan thuốc năng lượng điện Gali GL-1818có hiệu suất 450W và địa điểm 2.5 lít thích hợp với các toa thuốc nhỏ giúp tiết kiệm thời gian và năng lượng điện năng để sắc thuốc. Sau thời điểm sắc còn 1 chén khoảng 1/3 ấm, Gali GL-1818 sẽ tự động chuyển sang chính sách ủ nóng (70 độ C).

Giá thị trường:690.000 đ

Giá tham khảo:489.000 đ

*

TÍNH NĂNG:

Thương hiệu
Gali
Mã sản phẩm
GL-1818Công suất tiêu thụ (W)450Điện áp (V)220Tần số (Hz)50Dung tích (L)2.5Xuất xứ yêu quý hiệu
Nhật Bản
Xuất xứ sản phẩm
Trung Quốc
Bảo hành (tháng)12

Xem chi tiết sản phẩm trên đây:https://truongthgt.edu.vn/san-pham/sieu-sac-thuoc-dien-gali-gl-1818-6337.html

10.Siêu dung nhan thuốc điện Gali GL-1801

Siêu sắc thuốc Gali GL-1801có công suất 450W cùng trang bị các tính năng ngắt điện tự động hóa cũng như âm báo khi quy trình sắc thuốc hoàn tất với lại cho bạn sự thuận lợi tối đa và có tác dụng cho quá trình sắc thuốc trở nên tiện lợi hơn bao giờ hết. Bạn sẽ không còn mất thời hạn và sức lực lao động canh thời gian cũng giống như lượng nước để có một chén thuốc bồi bổ khi đã tất cả siêu sắc đẹp thuốc Gali.

Giá thị trường:750.000 đ

Giá tham khảo:509.000 đ

*

TÍNH NĂNG:

Thương hiệu
Gali
Mã sản phẩm
GL-1801Công suất tiêu tốn (W)450WĐiện áp (V)220VTần số (Hz)50 Hz
Dung tích (L)3.3LChất liệu sản phẩm
Sứ tráng men cao cấp
Bảo hành (tháng)12 tháng

Xem chi tiết sản phẩm trên đây:https://truongthgt.edu.vn/san-pham/sieu-sac-thuoc-dien-gali-gl-1801-579.html

Bài viết liên quan